Україна приєдналася до Глобального партнерства з біоенергетики

15.03.2021
Новини

[:ua]

Українська платформа Global 100% Renewable Energy Ukraine була прийнята в якості Спостерігача до Глобального партнерства з біоенергетики (GBEP), стратегічним партнером якого є Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).

Про це повідомив у Києві під час круглого столу «Український агросектор в умовах Європейського зеленого курсу: виклики та можливості» координатор ФАО зі зв’язків із урядом та донорами в Україні Міхаїл Малков. Пан Малков, вітаючи команду платформи Global 100% Renewable Energy Ukraine та Голову правління організації Олександра Домбровського, зазначив: «З великою радістю хочу повідомити про те, що платформа Global 100% Renewable Energy Ukraine була прийнята в якості Спостерігача до Глобального партнерства з біоенергетики, й відтепер представлятиме Україну в Партнерстві. Це засвідчує визнання потенціалу біоенергетики України, і тепер, завдяки участі Global 100% Renewable Energy Ukraine у GBEP, Україна матиме можливість міжнародної інтеграції для розвитку біоенергетики». 

Основними цілями Партнерства є організація, координація та імплементація цільових міжнародних досліджень, діяльність з розвитку, комерційна діяльність, пов‘язана з виробництвом, поставками, конверсією та використанням біомаси в енергетиці. 

Глобальне партнерство з біоенергетики фокусується на 3 стратегічних сферах: сталий розвиток, зміни клімату та енергетична безпека. 

Олександр Домбровський зазначив, що участь України в Глобальному партнерстві з біоенергетики особливо важлива з точки зору синергії аграрних інновацій та відновлювальної  енергетики, що дасть реальний шанс українському аграрному сектору для скорочення вуглецевого сліду продукції та адаптації до вимог Європейського зеленого курсу

Як раз ці питання і стали одними з основних під час дискусії на круглому столі «Український агросектор в умовах Європейського зеленого курсу: виклики та можливості», що відбувся 12 березня 2021 у м. Києві. 

Організаторами круглого столу виступили Українська асоціація бізнесу і торгівлі UBTA, ГС Global 100% Global 100% Renewable Energy Ukraine Ukraine та Міжнародний інститут менеджменту. 

Голова Правління Global 100% Global 100% Renewable Energy Ukraine Олександр Домбровський також відзначив, що це велика честь та водночас відповідальність для платформи бути представником України в GBEP: «Ми вважаємо місію GBEP дуже важливою та поділяємо погляди Партнерства щодо того, що подальший розвиток біоенергетики може суттєво вплинути на декарбонізацію, вирішення кліматичних викликів, продовольчу безпеку та сталий розвиток в цілому. Україна має надзвичайний аграрний потенціал та ресурси, саме тому галузь біоенергетики є дуже перспективною».

Нагадаємо, Global 100% Renewable Energy Ukraine – найбільше громадське об’єднання асоціацій, компаній, експертів та відповідальних політиків разом з громадянським суспільством, основна позиція якого полягає в необхідності 100%-го переходу на відновлювані джерела енергії.

Залучення української платформи до біоенергетичного партнерства глобального масштабу – істотний крок вперед як для Global 100% Renewable Energy Ukraine, так і для галузі біоенергетики України в цілому. 

 

[:en]

Ukrainian platform Global 100% Renewable Energy Ukraine was admitted as an Observer to the Global Bioenergy Partnership (GBEP), the strategic partner of which is the Food and Agriculture Organization of the UN (FAO).

This was stated by Mikhail Malkov, FAO development programme coordinator in Ukraine, in Kyiv during the round table “Ukrainian Agricultural sector under the European Green Deal: challenges and possibilities”. Mr. Malkov congratulated the team of the platform Global 100% Renewable Energy Ukraine and the Chairman of the Board Oleksandr Dombrovskyi personally and said: “It is a great pleasure for me to inform that Global 100% Renewable Energy Ukraine platform has been admitted as an Observer to the Global Bioenergy Partnership and will henceforth represent Ukraine in the Partnership. This fact proves the recognition of bioenergy potential of Ukraine, and now, due to the participation of Global 100% Renewable Energy Ukraine in the GBEP, Ukraine will have the possibility of international integration for bioenergy development”.

The main purpose of the Partnership is to provide a mechanism for Partners to organize, coordinate and implement targeted international research, development, demonstration and commercial activities related to production, delivery, conversion and use of biomass for energy, with a focus on developing countries.

The Global Bioenergy Partnership focuses on 3 strategic fields: sustainable development, climate changes and energy security.

Oleksandr Dombrovskyi noted that the participation of Ukraine in the Global Bioenergy Partnership is especially important from the point of view of synergy between agricultural innovations and renewable energy that would provide a real chance for Ukrainian agriculture to reduce the carbon footprint in the production and to adapt to the European Green Deal requirements.

These issues were one of the key subjects of discussion during the round table “Ukrainian Agricultural sector under the European Green Deal: challenges and possibilities” that took place on the 12th of March 2021 in Kyiv.

This event was organized by the Ukrainian Business and Trade Association (UBTA), platform Global 100% Renewable Energy Ukraine and the International Institute of Management.

The Chairman of the Board of Global 100% Renewable Energy Ukraine Oleksandr Dombrovskyi also stated that it was great honor and at the same time great responsibility for the platform to represent Ukraine in the GBEP. “We consider the mission of the GBEP to be extremely important and share the Partnership’s principles on the fact that the further bioenergy development can significantly affect the decarbonization process, climate challenges solution, as well as food security and sustainable development in general.Ukraine has enormous agricultural potential and resources, that is why bioenergy sector is very perspective.”

Global 100% Renewable Energy Ukraine is the biggest public union of associations, companies, experts and responsible politicians together with civil society, the main position of which is the necessity of 100% transition to the renewables.

The admission of the Ukrainian platform to the bioenergy partnership of the global scale is a significant progress for Global 100% Renewable Energy Ukraine, as well as for the bioenergy sector of Ukraine in general.

 

[:]

Партнерський матеріал

Стати учасником
100 RE UA

Перейти на 100% відновлюваної енергетики в Україні – можливо!